top of page
2
14192698_1752974124961234_1709726269850956767_n
1

תלמידים מפתחים מיזמי למידה

בשנה האחרונה פיתחנו פיילוט למידה חדשני במסגרתו תלמידי כיתות ט' ו- י' חוקרים נושאים אינטרדיסציפלינריים ולאחר מכן מפתחים בעצמם מיזמי למידה חדשניים בעקבות תהליך הלמידה שעברו. בצורה זו, התלמידים מפתחים למידה לתלמידים אחרים, חווים חווית למידה רלוונטית וחדשנית. מעבר לכל אלו, בבסיס הפיילוט נמצאת תפיסת ה- Growth Mindset אשר נרצה להקנות לתלמידינו ולמורינו על ידי איתגורם והצמחתם.

bottom of page